ĐƯỢC ỦY THÁC

ĐƯỢC ỦY THÁC Giăng 19:27 – “Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình.” Chúa Giê-xu hầu như không thể làm được gì khi đang bị treo trên thập tự giá. Ngài không thể xuống khỏi cây thập…