DUY ĐỨC TIN ĐẾN TỪ CHÚA

  DUY ĐỨC TIN ĐẾN TỪ CHÚA “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu”. (Rô-ma 10:9) Để nhận được sự cứu rỗi, chúng ta không chỉ xưng nhận Chúa Giê-xu bởi môi miệng…