[Devotion] ÁCH DỄ CHỊU

ÁCH DỄ CHỊU “Lúc đó, Đức Chúa Giê-xu nói rằng: Hỡi Cha! Là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa Cha, phải, thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó…

[Devotion] YÊU AI HƠN?

YÊU AI HƠN? (Đức Chúa Giê-xu phán) “Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia; và người ta sẽ có…

[Devotion] LỰA CHỌN CHỦ

LỰA CHỌN CHỦ “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì…

[Devotion] NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ

NHỮNG GÃ KHỔNG LỒ I Sa-mu-ên 17:37a “Đa-vít lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin kia”. Câu chuyện về Đa-vít và Gô-li-át trong Kinh thánh đã từng là một câu chuyện liên quan đến cuộc sống thực…

[Devotio] ĐỘNG LÒNG THƯƠNG XÓT

ĐỘNG LÒNG THƯƠNG XÓT Ma-thi-ơ 9:35-38 “Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan lạc như…

[Devotion] NHỮNG LỜI BÁO TRƯỚC…

NHỮNG LỜI BÁO TRƯỚC… Ma-thi-ơ 10:5-6, 21-26a, 28-33: “Ấy đó là mười hai sứ đồ Đức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên… Anh sẽ nộp…

[Devotion] ĐƯỢC THANH TẨY

ĐƯỢC THANH TẨY Ma-thi-ơ 8:1-3 “Khi Đức Chúa Giê-xu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này, có một người phung đến gần, lạy Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Giê-xu giơ tay rờ người, mà phán rằng:…

[Devotion] NHỮNG VIỆC NHỎ

NHỮNG VIỆC NHỎ “Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại …” (Lu-ca 22:61) Bởi những việc rất nhỏ mà Phi-e-rơ đã vấp ngã. Một đầy tớ gái đang ngồi sưởi ấm, trò chuyện trước sân. Cô nói: “Ông không phải là một trong những môn đồ đó sao?” Vì có thể cô đã…

[Devotion] BÀI HỌC VỀ LẼ ĐẠO CƠ BẢN

BÀI HỌC VỀ LẼ ĐẠO CƠ BẢN      “Có mấy người Sa-đu-sê, là người vẫn quyết rằng không có sự sống lại, đến gần Đức Chúa Giê-xu, mà hỏi rằng: Thưa thầy, Môi-se đã truyền lại luật nầy cho chúng tôi: Nếu người kia có anh, cưới vợ rồi chết, không con, thì người…

[Devotion] CÁNH CỬA ĐƯỢC MỞ

CÁNH CỬA ĐƯỢC MỞ            “Vì nầy, ngày đến, cháy như lò lửa. Mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ; Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có…