ĐIỀU CHÚA GIÊ-XU ĐÃ LÀM CHO BẠN

ĐIỀU CHÚA GIÊ-XU ĐÃ LÀM CHO BẠN Lu-ca 8:26-27a, 35-39 chép rằng:“Kế đó, ghé vào đất của dân Giê-ra-sê, ngang xứ Ga-li-lê. Khi Đức Chúa Giê-xu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỉ ám đi gặp Ngài…  Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra; khi họ đến cùng Đức…

NGÔN NGỮ CHÍNH

NGÔN NGỮ CHÍNH     Công vụ các sứ đồ 2:1-12 “Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng…

VIỆC CHÚA LÀM

VIỆC CHÚA LÀM      Phục truyền luật lệ ký 26:1-3 “Khi ngươi đã vào trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, khi nhận được và ở tại đó rồi, thì phải lấy hoa quả đầu mùa của thổ sản mình thâu hoạch trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa…