[Devotion] TÌNH YÊU DIỆU KỲ

TÌNH YÊU DIỆU KỲ     (Đức Chúa Giê-xu phán rằng) “Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu”. (Giăng 6:37)     Chúa Giê-xu đã phán hứa những lời tuyệt vời này khi ở trong xứ Ga-li-lê nghèo hèn. Phần lớn…

[Devotion] NGÀY SẼ ĐẾN

NGÀY SẼ ĐẾN     Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay; không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức…

[Devotion] TÍNH PHÍ

TÍNH PHÍ      “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta. Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm…

[Devotion] ĐẤNG NHÂN TỪ

ĐẤNG NHÂN TỪ     “Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Jêsus đặng nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lằm bằm mà nói rằng: Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi, và cùng ăn với họ! Ngài bèn phán cho họ lời…

SỰ CHỮA LÀNH

SỰ CHỮA LÀNH Lu-ca 14:1-6 “Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus vào nhà một người kẻ cả dòng Pha-ri-si để dùng bữa, những người ở đó dòm hành Ngài. Số là có một người mắc bịnh thuỷ thũng ở trước mặt Ngài. Đức Chúa Jêsus cất tiếng hỏi thầy dạy luật và người Pha-ri-si rằng:…

DUY CHÚA – ĐẤNG CÓ THỂ

DUY CHÚA – ĐẤNG CÓ THỂ   “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức…

TÔI NÓI ĐIỀU MÌNH ĐÃ THẤY & NGHE

  TÔI NÓI ĐIỀU MÌNH ĐÃ THẤY & NGHE Công-vụ 4:19-20 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: “Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những…

[Devotion] ĐẶC ÂN PHỤC VỤ CHÚA

  ĐẶC ÂN PHỤC VỤ CHÚA “Vậy, hai người lấy xác Đức Chúa Jêsus, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa.” (Giăng 19:40) Qua toàn bộ câu chuyện đau thương về Sự Thương Khó của Chúa Giê-xu, đây là một trong những điều khiến tôi thích…