[Devotion] TẠI SAO?

TẠI SAO?     Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, “Lạy Chúa, nếu Chúa có đây, thì anh tôi không chết”. (Giăng 11:21)

Xem tiếp »

SỰ CHỮA LÀNH

SỰ CHỮA LÀNH Lu-ca 14:1-6 “Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus vào nhà một người kẻ cả dòng Pha-ri-si để dùng bữa, những người

Xem tiếp »

NGÔN NGỮ CHÍNH

NGÔN NGỮ CHÍNH     Công vụ các sứ đồ 2:1-12 “Đến ngày lễ Ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình

Xem tiếp »