[Devotion] YÊU NGƯỜI KHÔNG ĐÁNG YÊU

YÊU NGƯỜI KHÔNG ĐÁNG YÊU Kinh Thánh: “Ngài xuống thành Ca-bê-na-um, thuộc miền Ga-li-lê, và giảng dạy trong ngày sa-bát. Mọi người đều kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài vì lời Ngài đầy uy quyền. Một người bị quỷ ám có mặt trong nhà hội la lớn: “Hỡi Giê-xu ở Na-xa-rét! Chúng tôi với…

[Devotion] ĐIỀU TUYỆT DIỆU NHẤT

ĐIỀU TUYỆT DIỆU NHẤT Kinh Thánh: “Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em con đường còn tuyệt diệu hơn nữa…. Dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ như cồng chiêng kêu lên hay là chập chõa vang tiếng. Dù tôi được…

[Devotion] HÀNH ĐỘNG QUA CHÚNG TA

HÀNH ĐỘNG QUA CHÚNG TA Kinh Thánh: “Lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: ‘Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, Ta đã biết con, trước khi con ra đời, Ta đã biệt riêng con; Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước’. Tôi thưa: ‘Ôi! Lạy Chúa Giê-hô-va! Con không…

[Devotion] KHÔNG HỀ CHUYỂN LAY

KHÔNG HỀ CHUYỂN LAY Kinh Thánh: “Xin lấy đức công chính của Chúa mà cứu chuộc con và giải thoát con; xin nghiêng tai qua con và cứu con. Xin Chúa làm vầng đá để con nương náu là nơi để con được vào đó luôn luôn; xin Chúa ra lệnh cứu con vì Chúa là…

[Devotion] XUNG ĐỘT TRONG MỘT THÂN

XUNG ĐỘT TRONG MỘT THÂN Kinh Thánh: “Vì như chỉ có một thân nhưng có nhiều chi thể; các chi thể tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ là một thân; Đấng Christ cũng vậy. Vì chúng ta, dù là người Do Thái hay Hi Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu báp-têm trong…

[Devotion] ĐƯỢC THA TỘI

ĐƯỢC THA TỘI Kinh Thánh: “Ai nhận thức được các sai lầm mình? Xin Chúa tha những lầm lỗi mà con không biết. Xin Chúa giữ đầy tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội; nguyện tội ấy không cai trị con thì con sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng.” (Thi-thiên 19:12-13) Những lỗi…

[Devotion] THÁI ĐỘ

THÁI ĐỘ Kinh Thánh: “Thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết gì cả về các ân tứ thuộc linh. Anh em biết rằng, khi còn là người ngoại đạo, anh em đã bị các thần tượng câm dẫn đi sai lạc. Vì vậy, tôi muốn anh em hiểu rằng, không một ai được…

[Devotion] SỰ BÌNH AN ĐỜI ĐỜI

SỰ BÌNH AN ĐỜI ĐỜI Kinh Thánh: “Xin Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; nguyện trọn đời ngươi được thấy sự phồn thịnh của Giê-ru-sa-lem. Nguyện ngươi sẽ được thấy con cháu của con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!” (Thi-thiên 128:5-6) Trước giả Thi-thiên đã cầu xin một phước hạnh nhân…

[Advent Devotion] TRƯỞNG THÀNH

TRƯỞNG THÀNH Kinh Thánh: “Khi đã hoàn tất mọi việc theo luật pháp của Chúa, Giô-sép và Ma-ri trở về thành của mình là Na-xa-rét thuộc miền Ga-li-lê. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ; đầy dẫy sự khôn ngoan, và ân điển của Đức Chúa Trời ở trên Ngài. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng…

[Advent Devotion] SỰ KHÔN NGOAN

SỰ KHÔN NGOAN Kinh Thánh: “Sau khi vua Hê-rốt băng hà, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Giô-sép trong chiêm bao tại Ai Cập, và truyền rằng: “Hãy thức dậy đem con trẻ và mẹ Ngài trở về đất Y-sơ-ra-ên,vì những kẻ tìm giết con trẻ ấy đã chết rồi.” Giô-sép thức dậy, đem…