[Devotion] CHÚA ĐANG LÀM

CHÚA ĐANG LÀM “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.” (Ma-thi-ơ 7:12) Câu Kinh Thánh này được trích từ “Bài giảng trên núi” của Chúa Giê-xu. Về cơ bản, câu trên tóm…

[Devotion] HỌC CÁCH LẮNG NGHE

HỌC CÁCH LẮNG NGHE I Sa-mu-ên 3:1-10 “Sa-mu-ên thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi, và những sự hiện thấy chẳng năng có. Vả, bấy giờ Hê-li khởi làng mắt, chẳng thấy rõ. Có ngày kia, người đang nằm tại chỗ mình…

[Devotion] CHỈ TẬP CHÚ VÀO CHÚA GIÊ-XU

CHỈ TẬP CHÚ VÀO CHÚA GIÊ-XU “Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-têm ăn năn, cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. Giăng mặc áo lông lạc…

[Advent Devotions] KHOẢNG LẶNG VÀ SỰ CHUẨN BỊ

KHOẢNG LẶNG VÀ SỰ CHUẨN BỊ “Khi Giô-sép và Ma-ri đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Na-xa-rét trong xứ Ga-li-lê. Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài.” (Lu-ca 2:39-40) Ma-ri và…

[Advent Devotions] ĐẤNG ĐOÁI XEM

ĐẤNG ĐOÁI XEM “Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi, Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước; Bởi Đấng Toàn…

[Advent Devotions] ÁNH BÌNH MINH

ÁNH BÌNH MINH “Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài, Để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, Và mặt trời mọc lên…

[Advent Devotions] TRÔNG ĐỢI

TRÔNG ĐỢI “Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn… Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa… lúc có cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến… thì người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen…

[Advent Devotions] ĐẤNG CỨU THẾ

ĐẤNG CỨU THẾ “Đến ngày thứ tám, là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt cho, trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ.” (Lu-ca 2:21) Mừng ngày Lễ cắt bì! Ngày nay, đó là lời chúc mừng mà bạn có thể…

[Advent Devotions] GHI NHỚ MỌI ĐIỀU

GHI NHỚ MỌI ĐIỀU “Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình.” (Lu-ca 2:19-20) Tôi có một hộp đựng “kho báu”…

[Advent Devotions] HÃY ĐẾN XEM

HÃY ĐẾN XEM “Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người! Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng:…