[Devotion] AN NGHỈ

AN NGHỈ Kinh Thánh nền tảng: “Hỡi linh-hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi; Vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, Mắt tôi khỏi giọt lệ, Và chân tôi khỏi vấp ngã. Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống.” (Thi-thiên…

[Devotion] SỰ NHÓM LẠI

SỰ NHÓM LẠI Kinh Thánh nền tảng: “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: “Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.” (Thi-thiên 122:1a) Mỗi Chúa Nhật khi đến nhà thờ, tôi được nhắc nhở rằng mình là một trong những tội nhân mà Đấng Christ đã chết thay trên thập-tự giá. Không…

[Devotion] SỰ BAN CHO TRỌN VẸN

SỰ BAN CHO TRỌN VẸN Kinh Thánh nền tảng: “Mọi ân-điển tốt-lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã…

[Devotion] KHOẢNG LẶNG

KHOẢNG LẶNG Kinh Thánh nền tảng: “Đoạn, đi khỏi đó, trải qua xứ Ga-li-lê, Đức Chúa Giê-xu không muốn cho ai biết. Vì Ngài dạy các môn đồ rằng: Con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống lại. Nhưng môn…

[Devotion] ĐƯỢC NÂNG LÊN

ĐƯỢC NÂNG LÊN “Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giê-xu, tức thì quỷ vật mạnh nó, nó ngã xuống đất, rồi lăn lóc sôi bọt miếng ra. Đức Chúa Giê-xu hỏi cha nó rằng: Điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng: Từ…

[Devotion] LỜI NÓI CỦA CHÚA GIÊ-XU

LỜI NÓI CỦA CHÚA GIÊ-XU “Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người…

[Devotion] SỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI CHĂN

SỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI CHĂN “Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương-xót, vì họ cùng-khốn, và tan-lạc như chiên không có kẻ chăn.” (Ma-thi-ơ 9:36) Công việc của một người chăn chiên ở Palestine đôi khi rất nguy hiểm. Có nhiều con thú săn mồi mà họ phải tìm cách…

[Devotion] ĐƯỢC CHỌN

ĐƯỢC CHỌN “Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới, cũng vào nữa; nếu anh…

[Devotion] ƠN THA TỘI

ƠN THA TỘI “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-sai 53:6) Nhà tiên tri Ê-sai đã gửi gắm cho mỗi người chúng ta một thông điệp: ông nhắc nhở hết thảy chúng ta đều “như…

[Devotion] LỜI NÓI ÂN HẬU

LỜI NÓI ÂN HẬU “Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải…