– Lenten Devotions -BẠN CÓ TIN CHĂNG?

BẠN CÓ TIN CHĂNG? “Vả, Đức Chúa Giê-xu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhứt trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len… Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống… thì không tin… Đức Chúa Jêsus lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ…

– Lenten Devotions – SỢ HÃI

SỢ HÃI “Ngày Sa-bát qua rồi, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ Gia-cơ, cùng Sa-lô-mê… đến nơi mộ… Đoạn, họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu, mặc áo dài trắng, thì thất kinh. Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu Na-xa-rét, là Đấng đã…

– Lenten Devotions – TÌNH YÊU BẤT NGỜ

TÌNH YÊU BẤT NGỜ “Khi đã chiều tối… có một người tên là Giô-sép, ở thành A-ri-ma-thê, là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bạo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu… Người đã mua vải liệm, cất xác Đức Chúa Giê-xu xuống…

– Lenten Devotions – TẤM MÀN

TẤM MÀN “Nhưng Đức Chúa Giê-xu kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới.” (Mác 15:37-38) Màn cửa là nơi để che giấu nhiều thứ. Chúng ta che cửa sổ khi ta không muốn mọi người nhìn vào, hay ngăn cách giường bệnh…

– Lenten Devotions – SẴN LÒNG ĐÓN NHẬN CHÚNG TA

SẴN LÒNG ĐÓN NHẬN CHÚNG TA “Đến giờ thứ sáu, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho tới giờ thứ chín. Đến giờ thứ chín, Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam-ma-sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Mác 15:33-34)…

– Lenten Devotions – ĐỪNG LÃNG PHÍ

ĐỪNG LÃNG PHÍ “Họ cho Ngài uống rượu hòa với một dược; song Ngài không uống. Khi đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, họ chia áo xống Ngài cho nhau, bắt thăm để biết ai được gì.” (Mác 15:23-24) Sự việc những tên lính bắt thăm chia áo xống của Chúa Giê-xu có…

– Lenten Devotions – MỘT NGƯỜI ĐI NGANG QUA

MỘT NGƯỜI ĐI NGANG QUA “Có một tên Si-môn kia, người thành Sy-ren, là cha A-léc-xan-đơ và Ru-phu, ở ngoài ruộng về, đi ngang qua đó; họ bắt phải vác cây thập tự. Họ đem Đức Chúa Giê-xu đến nơi kia, gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ Sọ.” (Mác 15:21-22) Ắt hẳn Si-môn đã cảm…