[Devotion] NƠI NƯƠNG NÁU

 NƠI NƯƠNG NÁU * Thi Thiên 46:1-3 “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân, Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, Núi lay động và bị quăng vào lòng biển; Dầu nước biển ầm ầm sôi bọt,…

[Devotion] CHẲNG PHẢI CỦA CHÚNG TA

CHẲNG PHẢI CỦA CHÚNG TA * Ma-thi-ơ 22:15-22 “Bấy giờ người Pha-ri-si đi ra bàn luận với nhau, để kiếm cách bắt lỗi Đức Chúa Giê-xu về lời nói. Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là thật, và theo cách thật…

[Devotion] LÀ CÔNG CỤ HAY LÀ CON MỘT?

LÀ CÔNG CỤ HAY LÀ CON MỘT? * Ê-sai 45:1a, 2-6a “Đức Giê-hô-va phán thể nầy cùng Si-ru, là người xức dầu của Ngài, ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng phục các nước trước mặt người… Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh; phá vỡ các cửa…

[Devotion] HẾT LÒNG

HẾT LÒNG * I Giăng 3:18 “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” Một người lãnh đạo hội thánh đã liệt kê năm lý do cần thiết đối với đời sống, sự tăng trưởng và phát triển liên tục của các…

[Devotion] XỨNG ĐÁNG

XỨNG ĐÁNG * Ma-thi-ơ 22:1-10, 14 “Đức Chúa Giê-xu lại phán ví dụ cùng chúng nữa, rằng: Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc; nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ…

[Devotion] CHÚA ĐÃ GẦN RỒI

CHÚA ĐÃ GẦN RỒI * Phi-líp 4:4-9 “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin,…

[Devotion] SỨ GIẢ CHO ĐẤNG CHRIST

SỨ GIẢ CHO ĐẤNG CHRIST * II Cô-rinh-tô 5:19-20 “Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hoà với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hoà cho chúng tôi. Vậy, chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như…

[Devotion] GỐC NHO THẬT

GỐC NHO THẬT * Thi Thiên 80:14-15, 17-18 “Đức Chúa Trời vạn quân ôi! Xin hãy trở lại, Từ trên trời hãy ngó xuống, đoái xem, và thăm viếng cây nho nầy, Là tượt nho mà tay hữu Chúa đã trồng, Và là chồi mà Chúa đã chọn cho mình…. Nguyện tay Chúa phù hộ…

[Devotion] ĐỨC TIN ĐÁNG TRỌNG

 ĐỨC TIN ĐÁNG TRỌNG * Giăng 14: 6-7 “Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.”…