[Lenten Devotions] THANH GƯƠM

THANH GƯƠM Kinh Thánh: Ngài lại phán: ‘Khi Ta sai các con đi, không đem túi tiền, bao bị, giày dép gì cả, các con có thiếu gì không?’ Các môn đồ thưa: ‘Không thiếu gì cả’. Ngài phán: “Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy đem theo; ai có bao bị, cũng vậy; ai…

[Lenten Devotions] GIÁ TRỊ CỦA SỰ VẤP NGÃ

GIÁ TRỊ CỦA SỰ VẤP NGÃ Kinh Thánh: “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.” (Lu-ca 22:31-32) Dường như ai cũng đều trải qua…

[Lenten Devotions] NGƯỜI NÀY LÀ AI?

NGƯỜI NÀY LÀ AI? Kinh Thánh: “Nầy, bàn tay kẻ phản bội Ta đang để trên bàn với Ta. Con Người đi theo như điều đã định, nhưng khốn thay cho kẻ phản Con Người!’ Các môn đồ bắt đầu hỏi xem ai trong số họ là người sẽ làm điều đó.” (Lu-ca 22:21-23) Có bao giờ…

[Lenten Devotions] KHAO KHÁT

KHAO KHÁT Kinh Thánh: “Đến giờ, Ngài ngồi vào bàn và các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán với họ: ‘Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các con trước khi Ta chịu đau đớn. Vì Ta bảo các con, Ta sẽ không ăn lễ nầy nữa cho đến khi lễ ấy…

[Lenten Devotions] SỬA SOẠN LỄ VƯỢT QUA

SỬA SOẠN LỄ VƯỢT QUA Kinh Thánh: “Đến ngày lễ Bánh Không Men, là ngày người ta phải giết chiên con lễ Vượt Qua, Đức Chúa Giê-xu sai Phi-e-rơ và Giăng đi và phán: ‘Hãy đi sửa soạn lễ Vượt Qua để chúng ta cùng ăn’… Hai môn đồ đi và gặp những điều đúng như…

[Lenten Devotions] MƯU TÍNH TRƯỚC

MƯU TÍNH TRƯỚC Kinh Thánh: “Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách để giết Đức Chúa Giê-xu, vì họ sợ dân chúng. Lúc ấy, quỷ Sa-tan nhập vào Giu-đa, gọi là Ích-ca-ri-ốt, là một trong số mười hai sứ đồ. Nó đi và bàn tính với các thầy tế lễ cả…

[Lenten Devotions] HÒN ĐÁ BỊ LOẠI RA

HÒN ĐÁ BỊ LOẠI RA Kinh Thánh: “Khi nghe những lời ấy, họ nói: “Đời nào có chuyện đó!” Đức Chúa Giê-xu nhìn họ và nói: “Vậy thì lời chép nầy có nghĩa gì: ‘Hòn đá bị thợ xây nhà loại ra, đã trở nên đá góc nhà.’ Ai ngã nhằm đá nầy thì sẽ bị…

CÂU TRẢ LỜI THIẾT THỰC

CÂU TRẢ LỜI THIẾT THỰC Kinh Thánh: “Một hôm, khi Đức Chúa Giê-xu đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và rao giảng Tin Lành thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các trưởng lão đến hỏi Ngài rằng: “Hãy cho chúng tôi biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm…

[Lenten Devotions] THỜI ĐIỂM DỌN SẠCH ĐỀN THỜ

THỜI ĐIỂM DỌN SẠCH ĐỀN THỜ Kinh Thánh: “Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ, bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra, và phán với họ: “Có lời chép rằng: ‘Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện’, nhưng các ngươi đã biến nơi ấy thành hang trộm cướp.” Hằng ngày Ngài giảng dạy trong…

[Lenten Devotions] NHẬN RA

NHẬN RA Kinh Thánh: “Khi đến gần, nhìn thấy thành phố, Đức Chúa Giê-xu khóc về nó và phán: “Ước gì, ngay hôm nay, ngươi biết được những điều làm cho ngươi bình an! Nhưng bây giờ những điều ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ có ngày, ngươi sẽ bị quân thù đắp…